Crește numărul claselor de elevi: ISJ Cluj a aprobat planul de școlarizare pentru anul 2024-2025

by Bianca Baraboi

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 a fost elaborat în conformitate
cu „Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de
stat pentru anul școlar 2024-2025”, aprobată prin O.M.E. 6801/12.12.2023, în urma analizării
propunerilor venite din partea unităților de învățământ preuniversitar din județ, a solicitărilor
agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la
examenul de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a,
privind continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional.

Pentru planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 s-a ținut cont de criteriile generale, precum și de criteriile cu specific legislativ, demografic, geografic, socio-economic și al relevanței.

Potrivit criteriului demografic, datele statistice furnizate de Institutul de statistică privind
evoluția demografică a populației cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, a densității acesteia, a
componenței etnice, au constituit principalele referințe, iar, potrivit criteriului geografic, s-a
urmărit accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor, atât din mediul rural, cât și din mediul
urban al județului, cu ofertă educațională pentru toate nivelele.
Raportat la criteriul socio-economic, s-a urmărit ca specializările pentru nivel liceal, precum
și calificările pentru învățământul profesional și dual să valorifice tradiția locală și potențialul de
dezvoltare socio-economică din zonă, în scopul de a crește potențialul inserției socio-profesionale a
absolvenților, în concordanță cu solicitările agenților economici, țintele de ocupare a pieței muncii
și a acreditărilor pe care unitățile de învățământ le dețin.
Potrivit criteriului relevanței, având în vedere specificitatea județului s-au asigurat forme de
învățământ și niveluri corespunzătoare și pentru învățământul copiilor cu cerințe educaționale
speciale, pentru asigurarea solicitărilor unităților de învățământ liceal vocațional teologic, artistic și
sportiv, precum și a solicitărilor pentru învățământul în limbile minorităților naționale maghiară și
germană.

În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii au fost prevăzute clase pentru
învățământul seral, fără frecvență și organizarea programului ”A doua șansă”, precum și clase pentru
învățământul postliceal și școala de maiștri.
În egală măsură, ținând cont de numărul solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din
promoțiile anterioare, absolvenților de stagii de practică și a absolvenților învățământului
profesional din seria curentă și din seriile anterioare, s-au realizat propunerile pentru clasele de
început de ciclu superior al liceului, clasa a XI-a seral, filiera tehnologică.


Cumulând toți acești indicatori, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Cluj a aprobat, pentru anul școlar 2024-2025, următoarele cifre de școlarizare:

 1. Învățământul antepreșcolar: 140 de grupe, cu 23 de grupe mai multe, față de anul școlar în
  curs;
 2. Învățământul preșcolar: 304 grupe cu Program Normal, 549 grupe cu Program Prelungit, cu 41
  de grupe mai mult față de anul școlar în curs;
 3. Învățământul primar: 1480 clase, din care 332,4 clase pregătitoare;
 4. Învățământul gimnazial:1091 clase, din care 265,5 clase a V-a, cu 8 clase mai multe față de
  anul școlar în curs și 6 clase cu Frecvență redusă, din care 1,33 clase a V-a;
 5. Pentru învățământ liceal, au fost alocate 231 clase a IX-a, cu 12 clase mai mult, față de anul
  școlar în curs, având în vedere numărul, în creștere, al elevilor din clasa a VIII-a, înscriși în
  anul școlar 2023-2024, respectiv 5.664, conform datelor înregistrate în SIIIR, la nivelul
  județului Cluj, la care se adaugă, în medie, 150 de elevi veniți din județele limitrofe, având
  în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene și liniile de
  predare, inclusiv în limbile minorităților naționale. Aceste clase sunt repartizate astfel: 203
  clase a IX-a cu predare în limba română, 3 clase a IX-a cu predare în limba germană, 25 clase
  a IX-a cu predare în limba maghiară. Din punctul de vedere al distribuției pe filiere, profiluri
  și specializări, ponderea claselor se prezintă astfel: 96,5 de clase învățământ liceal teoretic;
  25,5 de clase învățământ liceal vocațional; 55 de clase învățământ liceal tehnologic; 54 de
  clase învățământ profesional și dual.
 6. Învățământ seral și învățământ cu Frecvență redusă: 44 de clase seral, din care 2 clase a IX-a
  și 15 clase a XI-a; 5 clase cu Frecvență redusă, din care 1 clasă a IX-a;
 7. Învățământ postliceal și de maiștri: 47 de clase învățământ postliceal, din care anul I-23 de
  clase (18 de clase la zi și 5 clase la seral); 11 clase de maiștri, din care anul I-6 clase ( 2 clase
  la zi și 4 clase la seral);
 8. Învățământul special: 203 clase;
 9. Cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8384 locuri;
 10. Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 636 clase, cu 71 de clase
  mai mult față de anul școlar 2023-2024.

Au fost aprobate, de asemenea, clase pentru funcționarea sub efectivul minimum legal, precum
și clase cu predare în regim simultan în localitățile în care unitățile de învățământ preuniversitar
sunt unice la nivelul UAT-urilor, iar copiii și elevii nu au alte posibilități de școlarizare:


„ Elaborarea Proiectului planului de școlarizare este cea mai importantă activitate de pregătire a anului școlar următor. În funcție de numărul grupelor și al claselor aprobate pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, se realizează proiectul de încadrare cu personal didactic și se publică lista posturilor vacante ce urmează a fi ocupate în cadrul etapelor de mișcare a personalului didactic, de asemenea, se comandă manuale școlare și se iau decizii organizatorice la nivelul unităților de învățământ. Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările de la toate filierele și profilurile, iar în învățământul vocațional teologic, de artă și sportiv, precum și în școlile în care învață copii cu
cerințe educaționale speciale vin, în fiecare an, copii și din județele limitrofe, având în vedere calitatea serviciilor educaționale și infrastructura la standarde ridicate. Este îmbucurător faptul că numărul prognozat al copiilor și al elevilor pentru anul școlar viitor este în creștere semnificativă, la toate clasele de început de ciclu, dar asta presupune și o reașezare a infrastructurii educaționale a unităților de învățământ preuniversitar pentru ca, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și cu autoritățile publice locale, să se găsească cele mai bune soluții de organizare a programului școlar, astfel încât să menținem standardele de calitate pe care beneficiarii sistemului de educație din județul Cluj le așteaptă”, a declarat doamna
Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza